Tachimetry
test

Opłaty za korzystanie z usług systemu ASG-EUPOS

Wysokość stawek za usługi i dane systemu ASG-EUPOS od dn. 12 lipca 2014 r. reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897).

 

Wzory formularzy zamówienia usług i danych systemu ASG-EUPOS reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 924).Wprowadzenie opłat za korzystanie z danych i usług systemu wspomagania

pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS

 

W związku z przyjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (zwanej dalej "znowelizowaną ustawą pgik") uprzejmie informujemy, że od dnia 12.07.2014 r. (data wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy pgik) będą pobierane opłaty za usługi oraz dane systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS.


Wprowadzenie opłat jakkolwiek mogące być dokuczliwe dla użytkowników korzystających dotychczas nieodpłatnie z systemu ASG-EUPOS jest niezbędne dla zapewnienia rozwoju systemu. Wysokość opłat została skalkulowana na najniższym możliwym poziomie, przy uwzględnieniu z jednej strony realnych cen i kosztów utrzymania w Polsce, a z drugiej wielkości środków finansowych niezbędnych do odtworzenia infrastruktury teleinformatycznej systemu ASG-EUPOS. Zapewniona została również możliwość zindywidualizowanego wyboru sposobu korzystania z usług i danych systemu ASG-EUPOS.


Z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy pgik przestaną obowiązywać dotychczasowe zasady rejestracji użytkowników w systemie ASG-EUPOS oraz regulamin korzystania z systemu ASG-EUPOS. Dotychczasowe subskrypcje na korzystanie z systemu ASG-EUPOS zostaną zakończone (wyłączenie nastąpi o godzinie 23:59 dnia poprzedzającego wejście w życie przepisów znowelizowanej ustawy pgik), co oznacza, że dostęp do usług systemu ASG-EUPOS zostanie zamknięty dla wszystkich użytkowników, a niezrealizowane zlecenia w serwisach statycznych POZGEO i POZGEO D zostaną anulowane. Nastąpi również wyłączenie serwisu POZGEO DF umożliwiającego samodzielne pobieranie plików obserwacyjnych w formacie RINEX za pośrednictwem serwera FTP.


Należy mieć również na uwadze, że będą musiały ulec zmianie protokoły udostępniania danych i dotychczasowe adresy dostępowe do niektórych usług systemu ASG-EUPOS. Przydzielanie nowych subskrypcji na dostęp do serwisów systemu ASG-EUPOS rozpocznie się w dniu wejścia znowelizowanej ustawy pgik w życie o godz. 7.30, zgodnie z kolejnością składania wniosków i wnoszenia opłat.


Przewiduje się dwie zasadnicze formy udostępniania danych obserwacyjnych i usług systemu ASG-EUPOS:

  • na podstawie wniosku o udostępnienie danych – w odniesieniu do obserwacji (danych obserwacyjnych) GNSS ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS (stacje ASG-EUPOS są punktami podstawowej osnowy geodezyjnej) oraz opracowanych danych satelitarnych, zgodnie z tabelą nr 4 i 15 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik,
  • na podstawie licencji – za umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS, zgodnie z tabelą nr 17 załącznika do znowelizowanej ustawy pgik.

 

Pomiary RTK – serwis NAWGEO


Termin RTK odnosi się do metody fazowych pomiarów satelitarnych, w których pozycja wyznaczona przez odbiornik mobilny poprawiana jest w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem danych obserwacyjnych wysyłanych ze stacji bazowej.

Obserwacje wykonywane przez odbiornik GNSS ze względu na błędy pomiarowe spowodowane głównie wpływem atmosfery ziemskiej, mają ograniczoną dokładność. Błędy te mogą być wyznaczone gdy odbiornik wykonujący pomiary zostanie ustawiony na punkcie o znanych współrzędnych. Poprzez porównanie odległości mierzonej (od satelity nawigacyjnego do odbiornika GNSS) z odległością teoretyczną, wyliczoną na podstawie parametrów orbity satelity nawigacyjnego oraz współrzędnych punktu pomiarowego odbiornik jest w stanie wyliczyć korekty do mierzonych odległości oraz zmiany współrzędnych. Odbiornik wykonujący obserwacje w celu wyliczenia korekt pomiarowych oraz mający możliwość wysłania tych informacji np. drogą radiową (UHF) lub GSM (GPRS) nazywamy odbiornikiem bazowym lub stacją referencyjna.


Błędy pomiarowe towarzyszące pomiarom satelitarnym charakteryzują się tym, że na pewnym obszarze ich zmienność jest na tyle mała że nie ma znaczącego wpływu na dokładność pomiaru. W związku z powyższym przy pomiarach różnicowych mogą być wyeliminowane. Odbiornik mobilny wykonujący pomiary w terenie oraz odbierający poprawki do obserwacji GNSS (korekty) jest w stanie poprawić dokładność swoich wyznaczeń do poziomu pojedynczych centymetrów. Do błędów eliminowanych podczas pomiarów różnicowych (w tym RTK) zaliczamy:

  • Błąd zegara satelity i odbiornika
  • Błędy orbit satelitów
  • Opóźnienie jonosferyczne
  • Opóźnienie troposferyczne

W technice RTK, poza kodowymi obserwacjami sygnału satelitarnego, wykorzystywane są obserwacje fazowe. Odbiornik rejestruje dla każdego z sygnałów końcówkę (fazę) fali nośnej oraz zmianę liczby odłożeń pełnej długości fali (pełnych cykli fazowych) od momentu rozpoczęcia śledzenia satelity przez odbiornik (ΔNi). W procesie wyznaczania współrzędnych (inicjalizacji odbiornika) istnieje potrzeba wyznaczenia tzw. nieoznaczoności fazy N0, tj. nieznanej, przypadkowej początkowej liczby pełnych cykli fazowych sygnału GNSS, stałej dla nieprzerwanych pomiarów do danego satelity. Ze względu na dodatkową niewiadomą N0i w procesie wyznaczania współrzędnych, do pomiarów w trybie RTK niezbędne jest ciągłe obserwowanie 5 satelitów nawigacyjnych. Otrzymanie przez odbiornik danych ze stacji referencyjnej, poprzez minimalizację błędów pomiarowych, znacznie przyspiesza proces inicjalizacji.


Wysoka dokładność uzyskiwana w tej metodzie opiera się na wykorzystaniu do pomiaru odbiorników dwuczęstotliwościowych (L1 i L2) rejestrujących fazy nośne sygnałów satelitów nawigacyjnych. Długości fal L1 i L2 wynoszą odpowiednio około 19 i 24 cm. Wysokiej klasy sprzęt pomiarowy potrafi wyznaczyć fazę sygnału z dokładnością 1% długości obserwowanej fali. Aktualnie na rynku pojawiają się również pierwsze odbiorniki do pomiarów RTK wykonujące pomiary na jednej częstotliwości (L1).


Na ostateczną dokładność uzyskiwanych współrzędnych duży wpływ ma otoczenie, w którym wykonywane są pomiary. Płaskie powierzchnie jak ściany budynków, duże zbiorniki wodne, parkingi samochodowe oraz linie wysokiego napięcia oraz szczątkowe błędy atmosferyczne powodują zmniejszenie dokładności pomiarów. Dodatkowym elementem ograniczającym dokładność jest także odległość od stacji referencyjnej – rozwiązaniem tego problemu okazały się poprawki powierzchniowe.


Poprawki powierzchniowe

Pomiary wykonywane w oparciu o pojedynczą stację referencyjną ograniczone są ze względu na odległość pomiędzy odbiornikiem mobilnym a stacją bazową. Błąd wyznaczenia pozycji rośnie wraz z odległością. Przyjmuje się że dla odległości do 5 km można wykonywać pomiary bez znacznej utraty dokładności. Dodatkowymi ograniczeniami pomiarów RTK jest także potrzeba posiadania drugiego odbiornika (ustawianego na punkcie o znanych współrzędnych) oraz radiomodemu lub modemu GSM (GPRS) do transmisji poprawek.

Aby zwiększyć obszar w którym mogą być wykonywane pomiary RTK, pojedyncze stacje referencyjne łączone są w sieć, która jest zarządzana przez centrum obliczeniowe. W systemie ASG-EUPOS średnie odległości pomiędzy stacjami referencyjnymi wynoszą obecnie ok. 70 km. Gromadzone na nich dane obserwacyjne transmitowane są do centrum obliczeniowego, gdzie następuje wyliczenie korekt obserwacyjnych. Poprawki wyliczane w oparciu o grupę stacji rozłożonych na pewnym obszarze, nazywamy poprawkami powierzchniowymi lub sieciowymi.


W przypadku serwisu NAWGEO w ręce użytkownika oddane są następujące rodzaje poprawek powierzchniowych:

  • MAC (Net) ang. Master and Auxiliary Concept
  • VRS ang. Virtual Reference Station
  • FKP niem. Flächenkorrekeurparameter

Aby skorzystać z wybranego rodzaju poprawki, użytkownik powinien podłączyć się do systemu i wybrać odpowiedni punkt podmontowania tzw. mountpoint. W momencie połączenia odbiornik użytkownika wysyła do centrum obliczeniowego depeszę NMEA GGA (ang. The National Marine Electronics Association) zawierającą informację o swojej przybliżonej pozycji. Informacja ta jest niezbędna, aby określić stacje referencyjne znajdujące się w jego otoczeniu. W odpowiedzi użytkownik otrzymuje dane korekcyjne zapisane w formacie RTCM (ang. Radio Technical Commision For Marine Services). Dane korekcyjne interpolowane dla użytkownika mają „ważność” dla obszaru o promieniu 5 km względem podanych współrzędnych przybliżonych.


VRS

W przypadku VRS, oprogramowanie w odbiorniku współpracuje z centrum obliczeniowym, tak jakby pobierało dane z pojedynczej stacji referencyjnej, nazywanej wirtualną stacją referencyjną. Wartości korekt obserwacyjnych, wyliczane są w centrum obliczeniowym, poprzez interpolację poprawek z otaczających stacji referencyjnych, do przybliżonej pozycji odbiornika, przesłanej w depeszy NMEA GGA.

 


VRS. Źródło: Trimble VRS Brochure

 

Źródło: www.asgeupos.pl« Wstecz

Porady eksperta

rafal_sosnowski_Satell-cad polska  
Zobacz wszystkie
SatellNet
Nasi partnerzy
topcon.JPGHYTruletka-domiarowka-weiss.jpgNIVEL-SYSTEM.jpgtoromierze-sola.png

Copyright © 2016, SATELLCAD.pl

Aplikacje internetowe: MEDIART.pl
Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
[x] zamknij
zamknij i nie pokazuj tego komunikatu ponownie [x]