testtesttesttest
test
test
test
test

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego satellcad.plDefinicje użyte w Regulaminie sklepu oznaczają:


Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego http://satellcad.pl

Regulamin – niniejszy dokument

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu konta przez Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego

Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Sprzedawca – jest to firma Satell-Cad Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy (85-027) przy ulicy Jagiellońskiej 95, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w Bydgoszczy, NIP 9671355769, REGON 341345338

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.1. Ogólne warunki sprzedaży

1.1 Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są polskich złotych PLN w cenach netto (oznaczenie: cena netto) oraz w cenach brutto (oznaczenie: cena brutto) zawierających podatek VAT.

1.2 Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

1.3 Zamówienia przyjmowane są przez Internet, telefonicznie, oraz drogą mailową.

1.4 Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.

1.5 Ceną wiążącą dla stron transakcji kupna-sprzedaży jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

1.6 Sklep satellcad.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

1.7 Sklep zastrzega sobie prawo do udostępniania w promocyjnych ofertach sprzedaży ograniczonej ilość produktów. Realizacja zamówień w których skład wchodzą produkty z oferty promocyjnej odbywa się według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, do momentu wyczerpania się produktów objętych promocyjną formą sprzedaży.

1.8 Sprzedawane produkty są fabrycznie nowe (z wyłączeniem usług oraz towarów z opisem sprzęt używany).


2. Procedura przyjęcia i realizacji zamówienia

2.1 Klient może składać zamówienia 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.satellcad.pl, telefonicznie pod numerem telefonu (52)3314038, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej satellcad@satellcad.pl lub fax nr (52)3314038.

2.2 Zamówienie złożone po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy będzie realizowane w następnym dniu roboczym.

2.3 Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

2.4 Klient po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową otrzymuje automatyczne potwierdzenie złożonego zamówienia. Potwierdzenie zawiera unikalny numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i dostawy. Klient wskazuje adres docelowy w którym zamówienie zostanie odebrane.

2.5 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. Zamówienie Klienta, w przypadku niedostępności któregoś z produktów, może za zgodą Klienta:

- zostać zrealizowane częściowo (bez brakującego produktu),

- zostać zrealizowane w terminie późniejszym (wydłużonym o czas oczekiwania na brakujący produkt),

-zostać anulowane w całości.

2.6 Klient może korygować zamówienie drogą mailową lub telefonicznie do momentu otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia, każde kolejne zamówienie przez klienta będzie traktowane jako osobne zamówienie.


3. Formy płatności

3.1 Klienci mogą wybrać następujące formy płatności

  1. przelew na konto bankowe

  2. gotówka (płatność przy odbiorze osobistym u Sprzedawcy)

  3. płatność kartą (płatność przy odbiorze osobistym u Sprzedawcy)

  4. za pobraniem (płatność przy odbiorze wysyłki)

3.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na konto bankowe, Sprzedawca realizuje zamówienie po wpłynięciu całkowitej kwoty zamówienia na rachunek Sprzedawcy. Czas oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym okresie zamówienie jest anulowane.

3.3 W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za pobraniem, realizację zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.


4. Koszty transportu i realizacja zamówienia

4.1 Koszty transportu obliczane są w sposób zryczałtowany w zależności od wagi i wartości przesyłki.

4.2 Umożliwiamy również odbiór osobisty zakupionego towaru bezpośrednio u Sprzedawcy. W takim wypadku niezbędnym warunkiem odbioru zamówienia jest okazanie numeru zamówienia.

4.3 Koszty dostawy są podane przy wyborze danej formy płatności w koszyku sklepu.

4.4 Koszty dostawy doliczane są do faktury Klienta jako osobna pozycja.

4.5 Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w formie faktury VAT. Dane na dokumencie zakupu są umieszczane zgodnie z danymi podanymi przez Klienta składającego zamówienie.

4.6 Wysyłka towaru do Klienta realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej lub poczty polskiej.

4.7 Sprzedawca jest zobligowany dostarczyć towar wolny od wad.

4.8 W celu przyspieszenia realizacji zamówienia realizowanego poprzez stronę www.satellcad.pl, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomości e-mail w których informuje o bieżącym stanie realizacji zamówienia. Wiadomości wysyłane są do Klienta na adres e-mail podany w trakcie tworzenia Konta Klienta. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę zamówienia, wybraną formę płatności oraz sposób dostawy.

5. Zwrot lub wymiana towaru

5.1 Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta.

5.2 Aby anulować zamówienie należy wysłać na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem satellcad@satellcad.pl formularz stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania wiadomości e-mail z załączonym formularzem.

5.3 Klient zobowiązany jest zwrócić kompletny towar, nie mający śladów użytkowania, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszty zwrotu rzeczy, w szczególności koszt jej wysyłki na adres Sprzedawcy ponosi Klient.

5.4 W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność on–line lub na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

5.5 Sklep prześle Klientowi fakturę korygującą. Klient zobowiązany jest podpisać i odesłać Sklepowi kopię faktury korygującej.


6. Gwarancja, reklamacja, wymiana

6.1 Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2002 r. "O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego" (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2 Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy: Satell-Cad Polska sp. z o.o. sp.k. ul. Jagiellońska 95, 87-027 Bydgoszcz.

6.3 Klient zobowiązany jest dostarczyć towar w oryginalnym opakowaniu wraz z kopią dokumentu zakupu.

6.4 Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

6.5 Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

6.6 W przypadku gdy zgłoszona reklamacja przez Klienta jest nieuzasadniona lub reklamowany sprzęt został uszkodzony z winy Klienta, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej sprzętu).

6.7 Wszystkie zakupione u nas produkty są objęte gwarancją producenta.

6.8 Koszty związane z obustronną wysyłką dotyczących napraw gwarancyjnych ponosi Sprzedający.


7. Ochrona danych osobowych

7.1 Dane osobowe niezbędne do realizacji procesu sprzedaży wysyłkowej towarów są wykorzystywane przez sklep internetowy zgodnie z ustawą z dn. 29.VIII.1997r "O ochronie danych osobowych"(Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926).

7.2 Dane osobowe służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów oraz przekazywania im informacji dotyczących oferty.

7.3 Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania i przetwarzania.


8. Postanowienia końcowe

8.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu, przy czym zmiana ta nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron wynikające z zawartych wcześniej umów kupna-sprzedaży, jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania zarejestrowanych Klientów o zmianie regulaminu drogą mailową.

8.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

8.3 Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

 

 

 

(podpis konsumenta)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

…..................................

(miejscowość i data)

….....................................

(imię i nazwisko konsumenta)

 

….....................................

….....................................

(adres zamieszkania)

 

Satell-Cad Polska sp. z o.o. sp.k.

ul. Jagiellońska 95

85-027 Bydgoszcz

tel.: (52)3314038

email: satellcad@satellcad.pl

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

 

Data odbioru:..........................................................

 

 


 

 

« Wstecz

Porady eksperta

rafal_sosnowski_Satell-cad polska

W trosce o klientów naszego sklepu dedykowanego geodetom i budowlańcom chcemy nie tylko dostarczyć sprzęt najwyższej klasy, ale również przekazać niezbędną wiedzę praktyczną jak i teoretyczną odnośnie sprzętu pomiarowego, geodezji, budownictwa, prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz nowoczesnych rozwiązań pomiarowych.

Pragniemy również poruszyć kwestie sporne, częste  problemy napotykane przez klientów podczas wykonywania pomiarów - odbiornikiem GPS, tachimetrem bezlustrowym, robotycznym, czy też niwelatorem laserowym. Skontaktuj się z Nami tel:  52 331 40 38 - doradzimy, ułatwimy,rozwiążemy problem.

Zobacz wszystkie

Wsparcie techniczne

Zapewniamy naszym Klientom najlepsze wsparcie techniczne 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Nasi specjaliści pomogą Wam z wszelkimi problemami związanymi z obsługą odbiorników GPS, tachimetrów, niwelatorów kodowych i laserowych, jak i innych urządzeń do pomiarów geodezyjnych.

Instrumenty używane

Szukasz niedrogiego ale sprawdzonego instrumentu ? Sprawdź oferty sprzętu używanego. Proponujemy tylko i wyłącznie sprawdzone, w pełni funkcjonalne, skalibrowane i z pewnego źródła instrumenty pomiarowe.

SatellNet
Nasi partnerzy
Spectra_Precisiontopcon.JPGrichter.jpgLeica.jpgStabila.jpgNedo.jpgSoppec.jpgBmi.jpgMotorola.jpgSouth.jpgHYTTrimble_logo.svg_.pngruletka-domiarowka-weiss.jpgNIVEL-SYSTEM.jpgfarba-geodezyjna-spray-geodezyjny-crc.pngtoromierze-sola.pngtachimetr-nikon-partner.jpg

Copyright © 2016, SATELLCAD.pl

Aplikacje internetowe: MEDIART.pl
Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
[x] zamknij
zamknij i nie pokazuj tego komunikatu ponownie [x]